Algemene verkoopsvoorwaarden

    Voorwoord

    Sylvie’s Therapy.be (hierna de "Website" genoemd) is een elektronische handelswebsite die toegankelijk is via het internet. De website is open voor elke gebruiker van het internet (hierna de "Internetgebruiker" genoemd). De Website werd uitgebracht door het bedrijf SYLVIE’S THERAPY, met hoofdzetel te 7, Josse Biesmansstraat, 1560 Hoeilaart, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0884.850.232. Het telefoonnummer waarmee contact opgenomen kan worden met het bedrijf SYLVIE’S THERAPY is 02 658 00 64 (toegankelijk van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 18 uur). Dankzij de Website kan SYLVIE’S THERAPY cosmetische producten (hierna de "Producten" genoemd) te koop aanbieden aan Internetgebruikers die surfen op de Website (Hierna "Gebruikers" genoemd). Voor de toepassing van onderhavige voorwaarden werd overeengekomen dat de Gebruiker en SYLVIE’S THERAPY collectief de "Partijen" genoemd worden en individueel de "Partij", en dat de "Gebruiker" die een bestelling gevalideerd heeft de "Koper" genoemd zal worden. De rechten en verplichtingen van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs ook van toepassing op de Koper. Er wordt gespecificeerd dat de Producten bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker, zonder enig rechtstreeks verband met de beroepsactiviteit van deze laatste. In dit opzicht willen we er de Gebruiker toch zeker op wijzen dat het bedrag van zijn bestelling niet groter mag zijn dan 1000 euro. De Gebruiker die iets zou willen aankopen op de Website verklaart juridisch volledig handelsbekwaam te zijn. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn conform de bepalingen van de wet van 21 september 2004 met betrekking tot de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen..
    Artikel 1. Voorwerp Het voorwerp van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden is het definiëren, voor de hele wereld en exclusief voor de relaties die via het net en enkel op de Website aangegaan worden, van de rechten en verplichtingen van de Partijen die voortvloeien uit de online verkoop van de Producten die aangeboden worden op de Website. De Verkoper verklaart er kennis van genomen te hebben en elke bestelling van een of meerdere producten door de Koper houdt zijn aanvaarding ervan in zonder voorbehoud, evenals de voorafgaande en volledige aanvaarding van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en garanties die voorrang hebben op elk ander document, behoudens specifieke voorwaarden die door SYLVIE’S THERAPY schriftelijk uitdrukkelijk werden goedgekeurd.

    Artikel 2. Producten - Prijzen 2.1. Producten De Producten die door SYLVIE’S THERAPY te koop worden aangeboden zijn de producten die op de Website staan op het moment dat de Website geraadpleegd wordt door de Gebruiker, en dit zolang de voorraad strekt. De foto's die als illustratie bij de Producten staan maken geen deel uit van het contractueel domein. 2.2. Prijzen De prijzen van de Producten worden vermeld in euro. Ze houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. SYLVIE’S THERAPY behoudt zich het recht voor, en de Gebruiker aanvaardt dat, om zijn prijzen op elk moment aan te passen, maar de Producten moeten wel gefactureerd worden op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestelling, echter onder voorbehoud van de beschikbaarheid van betreffende Producten. De eventuele portkosten worden als toeslag gefactureerd.

    Artikel 3. Registratie en validering van de bestelling 3.1. Navigatie binnen de Website De Gebruiker kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling. 3.2. Registratie van een bestelling Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft en die belangstelling kan hij duidelijk maken door te klikken op het icoontje "bestellen". Op om het even welk moment kan de gebruiker: - een overzicht krijgen van de producten die hij selecteerde of zijn bestelling wijzigen, en dit door te klikken op het icoontje "winkelwagen". Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Stemt de weergegeven lijst overeen met de Producten die hij koos, dan kan de Gebruiker zijn bestelling verderzetten door te klikken op: "Doorgaan naar kassa”. De Gebruiker moet zich dan identificeren, of door zijn e-mailadres en paswoord in te voeren als hij al een account heeft bij SYLVIE’S THERAPY, of door het document dat getoond wordt correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht en aanvaardt dat het invullen van elke identificatie geldt als bewijs van zijn identiteit en zijn goedkeuring inhoudt. 3.3. Definitieve validering van de bestelling – Beveiliging van de betaling Na kennis te hebben genomen van de status van zijn bestelling en eens alle gevraagde informatie door de Gebruiker ingevuld werd, moet hij zijn gewenste betaalwijze selecteren. Dan klikt hij op “Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden” en kan dan de bestelling betalen door te klikken op "Plaats uw order nu". De Gebruiker kan zijn aankopen betalen via bankkaart (Visakaart, Mastercard). Hij moet de naam geven die op de kaart staat, het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de controlecode die achteraan op de kaart staat. De gebruiker kan zijn aankopen ook betalen met andere beveiligde betaalsystemen (IDeal, Bancontact, Sofort Banking, Overschrijving) voor elke bestelling. De betalingen met bankkaart en alle anderen betaalmethodes op de website van Sylvie’s Therapy gebeuren via het beveiligde betaalsysteem van Ogone-Ingenico (www.ingenico.com). Alle informatie die uitgewisseld wordt om de betaling te verwerken wordt versleuteld dankzij het S.S.L.-protocol (Secure Socket Layer). Deze gegevens kunnen niet gedetecteerd of geïntercepteerd worden en ook niet gebruikt worden door derden. Braintree is gecertificeerd door Visa (AIS), Mastercard (SDP) en American Express (TDC). Deze certificeringen garanderen dat de werkingsprocessen en de technische oplossingen die gebruikt worden door Braintree de meest veeleisende criteria respecteren inzake beveiliging van de uitwisselingen en bescherming van de bankgegevens. Er wordt gespecificeerd dat de server van de bank BNP Paribas ook het voorwerp uitmaakt van een beveiliging door S.S.L.-versleuteling (Secure Socket Layer) om zo de gegevens gekoppeld aan de betaalwijzen zo doeltreffend mogelijk te beschermen en om ervoor te zorgen dat de bankgegevens van de Gebruiker op geen enkel moment op het informaticasysteem van SYLVIE’S THERAPY terechtkomen. Zodra hij de betaling valideert, wordt de gebruiker teruggebracht naar de Website. De bestelling wordt geregistreerd en kan niet meer herroepen worden. De Gebruiker wordt dan Koper. De bestelbon wordt geregistreerd in de informaticabestanden van SYLVIE’S THERAPY, die zelf bewaard worden op een betrouwbare en duurzame drager, en wordt beschouwd als bewijs van de contractuele relaties aangegaan door de Partijen. 3.4. Bevestiging van de bestelling Wanneer de Koper zijn betaling gevalideerd heeft, wordt hem een samenvatting van de bestelling gestuurd via e-mail op het e-mailadres dat hij vermeld heeft op het moment van de identificatie. Hij wordt dan herinnerd aan: de modaliteiten voor betaling, de leveringskosten, de kenmerken van de bestelde Producten en het adres waar de Koper terecht kan met zijn vragen, de informatie met betrekking tot de dienst na verkoop.

    Artikel 4. Leveringskosten De bestelling moet ten laatste uitgevoerd worden binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de dag volgend op de dag van de validering van de bestelling door de Koper. De leveringskosten bedragen 7.00€ voor BENELUX. Andere landen naargelang gewicht van bestelling. Dit wordt medegedeeld per mail aan Koper. In al deze tarieven zijn taksen inbegrepen. 4.1. Leveringsbepalingen Bij de ontvangst van de bestelde Producten moet de Koper de conformiteit van deze Producten controleren. Elke abnormaliteit betreffende de levering (ontbrekend of kapot product, beschadigd pakket, ...) moet door de Koper gemeld worden op het ontvangstbewijs dat de transporteur hem zal voorleggen op het moment van de overhandiging van het pakket en dat op de dag van de ontvangst of ten laatste de eerste werkdag volgend op de ontvangst aan de klantendienst van SYLVIE’S THERAPY via een e-mail gericht aan info@Sylviestherapy.be of telefonisch via 00 32 (0)2 658 00 64. Elke klacht die na deze termijn geformuleerd wordt, zal verworpen worden en SYLVIE’S THERAPY wordt dan vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid. In geval van een abnormaliteit met betrekking tot het pakket of de Producten en na de melding hiervan aan SYLVIE’S THERAPY binnen de bovengenoemde termijn, moet de Koper deze terugsturen in hun oorspronkelijke verpakking en volgens de voorwaarden van artikel 5 "Herroepingsrecht", die hieronder gedefinieerd worden, en dit binnen de termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling. Bij deze retour moet een schrijven gevoegd worden met vermelding van de gegevens van de Koper, het nummer en de datum van de factuur, de Productreferenties en de motivering van de aanvraag. SYLVIE’S THERAPY behoudt zich het recht voor om de teruggestuurde Producten te controleren, de motivering van de aanvraag te bestuderen en bijgevolg over te gaan tot het al dan niet gratis vervangen van de Producten zonder dat enige schadeloosstelling verschuldigd is. Indien een besteld product niet beschikbaar is, wordt de Koper hierover ingelicht. Met voorafgaand akkoord van de Koper zal hem een product van equivalente kwaliteit en prijs aangeboden worden. Gaat de Koper niet akkoord, dan kan hij terugbetaald worden, ten laatste binnen de dertig (30) dagen na de betaling van de betreffende bedragen. SYLVIE’S THERAPY wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van het uitblijven of de vertraging van de levering als gevolg van overmacht, door toedoen van een derde of een fout die op de gebruiker verhaald kan worden. Is de levering vertraagd, dan moet de Koper deze vertraging zo snel mogelijk melden aan de klantendienst van SYLVIE’S THERAPY via een e-mail gericht aan info@Sylviestherapy.be of telefonisch op 00 32 (0)2 658 00 64.

    Artikel 5. Herroepingsrecht De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) volle dagen om SYLVIE’S THERAPY op de hoogte te brengen van zijn wens tot uitoefening van het herroepingsrecht. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling. Om dit herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient de Koper SYLVIE’S THERAPY binnen deze termijn schriftelijk per brief of per mail op de hoogte te brengen over zijn beslissing tot herroeping. De Koper dient vervolgens op zijn kosten het/de product(en) terug te zenden in zijn/hun originele verpakking, en dit uiterlijk binnen de veertien (14) dagen volgend op de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping, naar het volgende adres: SYLVIE’S THERAPY – 7, Josse Biesmansstraat – 1560 Hoeilaart – België. Wanneer de termijn van veertien (14) dagen vervalt op een zaterdag, zondag, feestdag of verlofdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, betaalt SYLVIE’S THERAPY de Koper het volledige bedrag terug dat de Koper heeft overgemaakt, en dit zo snel mogelijk en uiterlijk veertien (14) dagen volgend op de datum waarop SYLVIE’S THERAPY op de hoogte werd gebracht van de beslissing tot herroeping door de Koper. SYLVIE’S THERAPY behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot het/de product(en) ontvangen zijn. De initiële verzendingskosten voor de levering zijn inbegrepen, uitgezonderd de terugzendkosten, deze blijven ten laste van de Koper.

    Artikel 6. Informatica en vrijheden Het verstrekken van persoonlijke informatie die verzameld wordt in het kader van de postorderverkoop is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is voor de verwerking en de levering van de bestellingen en voor het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Indien de informatie niet gegeven wordt, houdt dit de automatische verwerping van de bestelling in. Conform de wet op Informatica en Vrijheden maakt de verwerking van de nominatieve informatie die op de Website verzameld wordt het voorwerp uit van een verklaring bij de CNIL, Nationale Commissie Informatica en Burgerlijke Vrijheden. De Gebruiker beschikt over een recht van toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om dit recht te laten gelden moet de Gebruiker een schrijven richten aan de klantendienst van SYLVIE’S THERAPY – 7, Josse Biesmansstraat – 1560 Hoeilaart – België of een e-mail sturen naar info@Sylviestherapy.be.

    Artikel 7. Overmacht Geen enkele Partij kan verantwoordelijk gesteld worden voor de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van onderhavig contract indien deze niet-uitvoering het gevolg is van een gebeurtenis die valt onder overmacht. De gebeurtenissen die voldoen aan de criteria die bepaald werden door de rechtspraak worden beschouwd als overmacht. De Partij die overmacht inroept moet de andere Partij hiervan op de hoogte brengen binnen de vijf werkdagen nadat deze gebeurtenis van overmacht plaatsvond of dreigde plaats te vinden. De Partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk tot een overleg moeten komen om samen de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling te bepalen tijdens de duur van het geval van overmacht.

    Artikel 8. Gedeeltelijke ongeldigheid Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd worden of als zodanig verklaard worden uit hoofde van de toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtsmacht, dan behouden de andere bepalingen hun kracht en reikwijdte.

    Artikel 9. Integraliteit van het contract Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die doorgestuurd wordt aan de Koper vormen een contractueel geheel en vormen de integraliteit van de contractuele relaties die aangegaan worden tussen de Partijen. In geval van tegenspraak tussen deze documenten, krijgen de algemene voorwaarden voorrang.

    Artikel 10. Intellectueel eigendom De Website Sylvie’s Therapy.be is een intellectueel werk, dat beschermd wordt door het Intellectueel Eigendomsrecht. Elk van de elementen waaruit de Website bestaat (zoals onder andere merken, logo's, foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, slogans, filmpjes) zijn het exclusieve eigendom van SYLVIE’S THERAPY, dat als enige het recht heeft om de rechten van het intellectueel eigendomsrecht en de bijhorende persoonlijkheidsrechten te doen gelden. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of uitbeelding, gebruik, aanpassing of wijziging van de Website van om het even welke elementen waaruit deze bestaat op welke drager en onder welke vorm ook, en met andere doeleinden, en dan vooral voor commerciële doeleinden, is strikt verboden. Elke reproductie en/of afbeelding van de Website of van een van de elementen ervan moet het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van SYLVIE’S THERAPY. De creatie van hyperlinks naar de Website mag mits schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van SYLVIE’S THERAPY. De merken die genoemd worden op de Website zijn het exclusieve eigendom van SYLVIE’S THERAPY.

    Artikel 11. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtsmacht De verkoop van producten van het bedrijf SYLVIE’S THERAPY is onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht het land waar de Koper verblijft en de plaats waar de Bestelling gedaan wordt. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van het contract tussen SYLVIE’S THERAPY en de koper, zelfs in geval van meerdere verdedigers, valt, bij gebrek aan een minnelijke schikking, onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken op basis van de toepassing van de regels die bepaald worden door het Belgisch burgerlijke wetboek.